SGB XIV

14. Sozialgesetzbuch: Soziale Entschädigung

Vierzehntes Sozialgesetzbuch
Soziale Entschädigung

Vom 12.12.2019

Kapitel 1
(zukünftig in Kraft)

§ 1

(zukünftig in Kraft)